CẢM ƠN ĐỜI

Mấy giờ rồi nhỉ?

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Quang Quý 0979880759)

TỔNG HỢP

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Đồng hồ cá

  đọc báo online

  Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Quang Quý

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Tiếng Anh 9 (Sách mới). Đề+Đáp án thi chọn HSG Tiếng Anh 9 huyện Thạch Hà năm hoc 2018-2019

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Quang Quý (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:36' 02-10-2018
  Dung lượng: 246.0 KB
  Số lượt tải: 1431
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  THẠCH HÀ


  Ngày 28 tháng 9 năm 2018
  KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
  NĂM HỌC 2018 – 2019.
  Môn thi: Tiếng Anh 9
  Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
  
  Lưu ý: →
  Thí sinh không sử dụng bất kể tài liệu nào, kể cả từ điển.
  
   →
  Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi, ghi câu trả lời vào các ô cho sẵn ở cuối các phần.
  
   →
  Riêng phần trắc nghiệm thí sinh chỉ ghi đáp án A, B, C hoặc D vào ô cho sẵn.
  
   →
  Giám thị không giải thích gì thêm.
  
  
  Điểm của toàn bài thi
  Các giám khảo
  Số phách
  
  (Bằng số)
  (Bằng chữ)
  (Ký và ghi rõ họ tên)
  (Do Trưởng Ban chấm thi ghi)
  
  
  
  Giám khảo 1:


  
  
  
  
  Giám khảo 2:

  
  
  A. PHONETICS, VOCABULARY AND GRAMMAR.
  I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
  1.
  A. fox
  B. exactly
  C. existence
  D. exhaust
  
  2.
  A. honest
  B. hang
  C. honour
  D. vehicle
  
  3.
  A. charity
  B. choke
  C. purchase
  D. parachute
  
  4.
  A. advise
  B. promise
  C. release
  D. tense
  
  5.
  A. pleasure
  B. sound
  C. same
  D. best
  
  Your answers:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  
  II. Choose the word A, B, C or D whose main stress is different from the others in the.
  1.
  A. occasional
  B. industrial
  C. information
  D. variety
  
  2.
  A. assistant
  B. decision
  C. redundant
  D. management
  
  3.
  A. essential
  B. average
  C. promotion
  D. deliver
  
  4.
  A. compulsory
  B. education
  C. technology
  D. intelligent
  
  5.
  A. accessible
  B. important
  C. apprehension
  D. alternative
  
  Your answers:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  
  III. Choose the most suitable word or phrase.
  1. My sister is busy _________ a letter
  A. in writing
  B. at writing
  C. writing
  D. to write
  
  2. He recommended that I _________there early
  A. be
  B. was
  C. were
  D. would be
  
  3. He said that he __________ badly sick since he returned from abroad.
  A. had been
  B. has been
  C. was
  D. would be
  
  4. She is __________ her brother.
  A. twice as old as
  B. twice older than
  C. as old as twice
  D. more twice older than
  
  5. The smaller the room is, the _________ furniture it needs.
  A. fewer B. smaller C. more D. less
  6. I find the time of English meals very strange. I’m not used _________ dinner at 5 pm.
  A. to have B. to having C. having D.have
  7. He spent the entire night thinking and in the end _________ a brilliant idea.
  A. came up to
  B. put up with
  C. came up with
  D. put through to
  
  8. Mary: “Peter failed in the final examination last term.” - Nancy: “__________”
  A. Really?
  B. Sorry to hear that.
  C. What’s wrong?
  D. I can’t believe it.
  
  9. He is the man who won’t __________ his promise
  A. ruin
  B. destroy
  C. hurt
  D. break
  
  10. It’s a __________ nice a day __________ we should do something
  A. either ….. or
  B. neither …… nor
  C. so ……. that
  D. such …….. that
  
  11. My boss is angry with me. I didn’t do all the work that I __________ last week.
  A. should do
   B. should have done
  C. must have done
  D. might have done
  
  12. __________ the students here are serious about studying.
  A. Most
  B. Most of
  C. Almost of
  D. Almost
  
  13. Listen carefully. I`m going to give you __________ advice.
  A. some
  B. a few
  C. few
  D. little
   
  Gửi ý kiến