CẢM ƠN ĐỜI

Mấy giờ rồi nhỉ?

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Quang Quý 0979880759)

TỔNG HỢP

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Đồng hồ cá

  đọc báo online

  Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Quang Quý

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  TKB số 6, thực hiện từ 16-12-2019

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Quang Quý (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:54' 12-12-2019
  Dung lượng: 91.0 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  "Trường THCS Long Sơn
  Năm học 2019 - 2020
  Học kỳ 1" THỜI KHOÁ BIỂU
  BUỔI SÁNG TKB Số 6
  Thực hiện từ ngày 16 tháng 12 năm 2019

  THỨ TIẾT 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 7E 8A 8B 8C 8D 8E 9A 9B 9C 9D 9E
  2 1 ChCờ - Hương(T) ChCờ - Vân ChCờ - Hương(Đ) ChCờ - Sâm ChCờ - Huệ ChCờ - Hạnh ChCờ - Tú ChCờ - Nhung ChCờ - Hằng ChCờ - Yến ChCờ - H.Nam ChCờ - Khánh ChCờ - Trang(MT) ChCờ - Lan ChCờ - V.Hà ChCờ - An ChCờ - Thuỷ ChCờ - Giang ChCờ - H.Anh
  2 GDCD - V.Hà Văn - Vân Anh - H.Nam Toán - Sâm Thể - Nam CNghệ - Huyên Địa - Hương(Đ) Toán - Tú Toán - Hằng Văn - Yến Toán - Lan GDCD - Hạnh Văn - Hoa MT - Trang(MT) Thể - Dũng Lý - Hương(T) Anh - Thuỷ Toán - Quý Anh - An
  3 Sử - Hoa Anh - Chín Sinh - Lan Tin - Sâm Văn - Huệ Thể - Nam Sinh - Hướng Tin - Nhung Sinh - Hằng Văn - Yến Anh - H.Nam Thể - Dũng Toán - Khánh CNghệ - Huyên Anh - Thuỷ Toán - Quý Hoá - Giang Anh - An Hoá - H.Anh
  4 Thể - Nam Địa - Hương(Đ) Sử - Hoa Tin - Sâm Toán - Quý Toán - Hằng Văn - Huệ Văn - M.Hà Anh - Chín Địa - Hòa Sinh - Hướng Lý - Tú MT - Trang(MT) Anh - Thuỷ Toán - Ngọc Văn - Hiền Lý - Hương(T) Sử - Phương Sinh - H.Anh
  5 Toán - Hương(T) GDCD - Bình Nhạc - Trang(N) MT - Trang(MT) Nhạc - M.Hà Sinh - Hướng Toán - Tú Anh - Chín Địa - Hương(Đ) Anh - Thuỷ Sử - Phương Văn - Yến Anh - H.Nam Nhạc - Hoa Sinh - H.Anh CNghệ - Huyên Địa - Hòa Văn - Hiền Toán - Ngọc
  3 1 Văn - Vân Toán - Hương(T) Toán - Hải Nhạc - Trang(N) Sử - Phương Địa - Hương(Đ) Sử - Tùng Anh - Chín Toán - Hằng GDCD - Hạnh Thể - Nam Sinh - H.Anh Anh - H.Nam Anh - Thuỷ Văn - V.Hà Địa - Hòa Thể - Dũng Toán - Quý Toán - Ngọc
  2 Toán - Hương(T) Lý - Hải Văn - Vân Sinh - Hằng GDCD - Hạnh Anh - Chín Thể - Nam Văn - M.Hà Sử - Tùng Anh - Thuỷ Anh - H.Nam CNghệ - Huyên Sinh - Hướng Sử - Phương Thể - Dũng Toán - Quý Văn - V.Hà Địa - Hòa Văn - Hiền
  3 Địa - Hòa Thể - Nam Văn - Vân Địa - Hương(Đ) Toán - Quý Toán - Hằng Lý - Hải Văn - M.Hà GDCD - Hạnh CNghệ - Huyên Toán - Lan Thể - Dũng Toán - Khánh Sinh - Hướng Toán - Ngọc Sử - Phương Sinh - H.Anh Hoá - Giang Văn - Hiền
  4 Anh - H.Nam Sinh - Hương(T) Sinh - Lan Anh - Chín Sinh - Hướng Văn - M.Hà Địa - Hương(Đ) MT - Trang(MT) Thể - Nam Thể - Dũng Văn - Hoa Toán - Khánh Lý - Tú Địa - Hòa Hoá - Giang Sinh - H.Anh Toán - Ngọc CNghệ - Huyên GDCD - Hạnh
  5 Địa - Hương(Đ) Nhạc - M.Hà Toán - Tú Sinh - Hướng Anh - Chín Toán - Ngọc Sử - Phương Anh - H.Nam Văn - Hoa Toán - Lan MT - Trang(MT) Văn - Hiền CNghệ - Huyên Sinh - H.Anh Lý - Khánh
  4 1 Tin - Ái Anh - Chín Toán - Hải Toán - Sâm Tin - Nhung Sử - Tùng Nhạc - M.Hà Toán - Tú Thể - Nam Sử - Phương Hoá - Giang Toán - Khánh Anh - H.Nam Toán - Lan Toán - Ngọc Sinh - H.Anh Thể - Dũng Anh - An Văn - Hiền
  2 Tin - Ái Sử - Hoa Tin - Sâm Thể - Hải Tin - Nhung Địa - Hương(Đ) GDCD - M.Hà Sử - Tùng Anh - Chín Hoá - Giang Lý - Tú Anh - H.Nam Thể - Dũng Văn - Yến Sinh - H.Anh Văn - Hiền Toán - Ngọc Lý - Lan CNghệ - Huyên
  3 Lý - Hải Tin - Ái Tin - Sâm Sử - Hoa Sử - Phương Thể - Nam Văn - Huệ Địa - Hương(Đ) Nhạc - M.Hà Toán - Ngọc CNghệ - Huyên Hoá - Giang Toán - Khánh Văn - Yến Lý - Lan Văn - Hiền Sinh - H.Anh Thể - Dũng Anh - An
  4 Nhạc - Trang(N) Tin - Ái Anh - H.Nam Lý - Hải Anh - An Anh - Chín Văn - Huệ Tin - Nhung Địa - Hương(Đ) Sinh - H.Anh Văn - Hoa Văn - Yến CNghệ - Huyên Thể - Nam Sử - Phương Thể - Dũng Hoá - Giang Văn - Hiền Toán - Ngọc
  5
  5 1 Toán - Hương(T) Thể - Nam Văn - Vân Văn - Tùng MT - Trang(MT) Toán - Hằng Văn - Huệ Nhạc - M.Hà Lý - Hải Sử - Phương Sinh - Hướng Hoá - Giang GDCD - Hạnh Văn - Yến Văn - V.Hà Địa - Hòa Anh - Thuỷ Toán - Quý Hoá - H.Anh
  2 Văn - Vân Toán - Hương(T) GDCD - V.Hà GDCD - Bình Văn - Huệ Văn - M.Hà Sử - Tùng Thể - Nam Toán - Hằng Văn - Yến CNghệ - Huyên Toán - Khánh Văn - Hoa GDCD - Hạnh Hoá - Giang Toán - Quý Sử - Phương MT - Thuỷ Thể - Dũng
  3 Văn - Vân Anh - Chín CNghệ - Nhung Sinh - Hằng Văn - Huệ Văn - M.Hà Thể - Nam Lý - Hải CNghệ - Huyên Toán - Ngọc MT - Trang(MT) Sinh - H.Anh Văn - Hoa Hoá - Hướng Anh - Thuỷ Anh - An GDCD - Hạnh Thể - Dũng Địa - Hòa
  4 Thể - Nam Nhạc - Trang(N) Thể - Hải Toán - Sâm Anh - An Tin - Nhung Anh - Chín CNghệ - Khánh MT - Trang(MT) Nhạc - Hoa Địa - Hòa Sử - Phương Hoá - Hướng CNghệ - Huyên Toán - Ngọc Thể - Dũng Văn - V.Hà Hoá - Giang Sinh - H.Anh
  5 Lý - Hải Tin - Nhung CNghệ - Khánh Anh - Chín Văn - Huệ Sinh - H.Anh Nhạc - Hoa CNghệ - Huyên Sử - Phương Sinh - Hướng Địa - Hòa MT - M.Hà Toán - Ngọc Anh - An MT - Dũng
  6 1 Toán - Hương(T) CNghệ - Tú Địa - Hương(Đ) Thể - Hải Toán - Quý MT - Trang(MT) Sinh - Hướng Thể - Nam Toán - Hằng Toán - Ngọc Hoá - Giang Văn - Yến CNghệ - Huyên Anh - Thuỷ Địa - Hòa Anh - An Văn - V.Hà GDCD - Hạnh Sử - Phương
  2 Văn - Vân Toán - Hương(T) MT - Hương(Đ) Văn - Tùng CNghệ - Huyên Văn - M.Hà MT - Trang(MT) Toán - Tú Sinh - Hằng Anh - Thuỷ Thể - Nam Văn - Yến Hoá - Hướng Sử - Phương GDCD - Hạnh Văn - Hiền Văn - V.Hà Lý - Lan Địa - Hòa
  3 Sinh - An Văn - Vân Anh - H.Nam Văn - Tùng Thể - Nam Lý
   
  Gửi ý kiến