CẢM ƠN ĐỜI

Mấy giờ rồi nhỉ?

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Quang Quý 0979880759)

TỔNG HỢP

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 1 thành viên
 • Trương Mạnh Tuấn
 • Sắp xếp dữ liệu

  Đồng hồ cá

  đọc báo online

  Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Quang Quý

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  TKB SÔ 9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Quang Quý (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:07' 14-08-2020
  Dung lượng: 49.5 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  "Trường THCS Long Sơn
  Năm học 2019 - 2020
  Học kỳ 2" THỜI KHOÁ BIỂU
  BUỔI SÁNG TKB Số 9
  Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2020

  THỨ TIẾT 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 7E 8A 8B 8C 8D 8E 9A 9B 9C 9D 9E
  2 1 ChCờ - Hương(T) ChCờ - Vân ChCờ - Hương(Đ) ChCờ - Sâm ChCờ - Huệ ChCờ - Hạnh ChCờ - Tú ChCờ - Nhung ChCờ - Hằng ChCờ - Yến ChCờ - H.Nam ChCờ - Khánh ChCờ - Trang(MT) ChCờ - Lan ChCờ - V.Hà ChCờ - An ChCờ - Thuỷ ChCờ - Giang ChCờ - H.Anh
  2 GDCD - Hoa Văn - Vân Tin - Sâm Sử - Huệ Anh - An Toán - Hằng Thể - Nam Địa - Hương(Đ) Tin - Nhung Hoá - Giang CNghệ - Huyên Lý - Tú Anh - H.Nam Toán - Lan Văn - V.Hà Lý - Hương(T) Anh - Thuỷ Toán - Quý Lý - Khánh
  3 Anh - H.Nam Toán - Hương(T) Sinh - Tuyết Toán - Sâm CNghệ - Huyên Sinh - Hướng Toán - Tú Thể - Nam Tin - Nhung GDCD - Hạnh Toán - Lan MT - Trang(MT) Toán - Khánh Văn - Yến Anh - Thuỷ Toán - Quý Văn - V.Hà Thể - Dũng Địa - Hòa
  4 Nhạc - Trang(N) Sinh - Tuyết MT - Hương(Đ) GDCD - Hoa Toán - Quý Thể - Nam Văn - Huệ Anh - Chín Sử - Trang(V) MT - Trang(MT) Địa - Hòa Sử - Phương Sinh - Hướng Anh - Thuỷ Thể - Dũng Văn - Hiền Lý - Hương(T) Sinh - H.Anh Nhạc - Hoài
  5 Sinh - Tuyết Nhạc - Trang(N) Anh - H.Nam Văn - Trang(V) Sinh - Hướng Anh - Chín Văn - Huệ Toán - Tú Địa - Hương(Đ) Anh - Thuỷ Văn - Hoa Toán - Khánh Nhạc - Hoài MT - Trang(MT) CNghệ - Huyên Văn - Hiền Địa - Hòa Sử - Phương Hoá - H.Anh
  3 1 Toán - Hương(T) Văn - Vân Văn - Trang(V) Địa - Hương(Đ) Thể - Nam Văn - Tùng Lý - Hải Toán - Tú Toán - Hằng Địa - Hòa Toán - Lan Anh - H.Nam Thể - Dũng Anh - Thuỷ Văn - V.Hà Hoá - Giang Toán - Ngọc Toán - Quý GDCD - Hạnh
  2 Sinh - Tuyết Toán - Hương(T) Sử - Hoa Lý - Hải MT - Trang(MT) Văn - Tùng Sinh - Hướng Địa - Hương(Đ) GDCD - Hạnh Anh - Thuỷ Thể - Nam Hoá - Giang Địa - Hòa Nhạc - Hoài Văn - V.Hà Toán - Quý Thể - Dũng Văn - Hiền Sử - Phương
  3 Văn - Vân MT - Hoài Thể - Bình(T) Văn - Trang(V) Toán - Quý Toán - Hằng Toán - Tú Sinh - Hướng Thể - Nam CNghệ - Huyên Sinh - Tuyết Địa - Hòa Anh - H.Nam Toán - Lan Toán - Ngọc Sử - Phương Văn - V.Hà Thể - Dũng Văn - Hiền
  4 Văn - Vân Sinh - Tuyết CNghệ - Bình(T) Văn - Trang(V) Nhạc - Trang(MT) GDCD - Hạnh Anh - Chín Thể - Nam CNghệ - Huyên Thể - Dũng Anh - H.Nam Toán - Khánh Văn - Hoa Hoá - Hướng Sử - Phương Văn - Hiền Hoá - Giang Nhạc - Hoài Toán - Ngọc
  5 CNghệ - Huyên Anh - Chín Nhạc - Trang(MT) CNghệ - Khánh Sinh - Hướng
  4 1 Lý - Hải Địa - Hương(Đ) Nhạc - Trang(N) Văn - Trang(V) Sử - Tùng Tin - Nhung Tin - Ái Anh - Chín Văn - Huệ Văn - Yến Toán - Lan Anh - H.Nam Toán - Khánh Thể - Nam Sinh - H.Anh Anh - An Thể - Dũng Hoá - Giang Toán - Ngọc
  2 CNghệ - Bình(T) Sử - Hoa Địa - Hương(Đ) Anh - Chín Văn - Huệ Tin - Nhung Tin - Ái Sử - Trang(V) Thể - Nam Hoá - Giang Sử - Phương Thể - Dũng Anh - H.Nam Văn - Yến Lý - Lan Nhạc - Hoài Toán - Ngọc Anh - An Văn - Hiền
  3 Thể - Nam CNghệ - Bình(T) Toán - Hải Nhạc - Trang(N) Văn - Huệ CNghệ - Huyên Địa - Hương(Đ) Văn - Tùng Sử - Trang(V) Thể - Dũng Văn - Hoa Toán - Khánh Sử - Phương Văn - Yến Hoá - Giang Văn - Hiền Nhạc - Hoài Lý - Lan Sinh - H.Anh
  4 Tin - Ái Thể - Nam Anh - H.Nam Toán - Sâm Lý - Hải Văn - Tùng CNghệ - Bình(T) CNghệ - Khánh Anh - Chín Sinh - H.Anh Lý - Tú Nhạc - Hoài Văn - Hoa Sử - Phương Toán - Ngọc Thể - Dũng CNghệ - Huyên Văn - Hiền Anh - An
  5 Tin - Ái Lý - Hải Tin - Sâm CNghệ - Bình(T) Anh - An Sử - Tùng Anh - Chín Toán - Tú Địa - Hương(Đ) Toán - Ngọc Anh - H.Nam Văn - Yến Văn - Hoa CNghệ - Huyên Nhạc - Hoài Sinh - H.Anh Sử - Phương Văn - Hiền Lý - Khánh
  5 1 Văn - Vân Toán - Hương(T) Toán - Hải Anh - Chín Toán - Quý Văn - Tùng Sử - Trang(V) Tin - Nhung Toán - Hằng Địa - Hòa Thể - Nam Toán - Khánh Sinh - Hướng GDCD - Hạnh Toán - Ngọc Thể - Dũng Anh - Thuỷ Sử - Phương Anh - An
  2 Toán - Hương(T) Thể - Nam Lý - Hải CNghệ - Bình(T) Sử - Tùng Toán - Hằng Sinh - Hướng Tin - Nhung Nhạc - Vân Toán - Ngọc Văn - Hoa Sinh - Tuyết Toán - Khánh Địa - Hòa Anh - Thuỷ CNghệ - Huyên Hoá - Giang Anh - An Thể - Dũng
  3 CNghệ - Bình(T) Anh - Chín Sinh - Tuyết MT - Hoài GDCD - Hạnh MT - Trang(MT) Thể - Nam Sử - Trang(V) Văn - Huệ Văn - Yến Văn - Hoa CNghệ - Huyên Địa - Hòa Sinh - Hướng Sử - Phương Anh - An Văn - V.Hà Sinh - H.Anh Toán - Ngọc
  4 Thể - Nam CNghệ - Bình(T) Văn - Trang(V) Sinh - Tuyết Văn - Huệ Nhạc - Trang(MT) Anh - Chín Sinh - Hướng CNghệ - Huyên Nhạc - Hoài GDCD - Hạnh Thể - Dũng Văn - Hoa Văn - Yến Hoá - Giang Sinh - H.Anh Văn - V.Hà Địa - Hòa Sử - Phương
  5
  6 1 Văn - Vân Toán - Hương(T) Toán - Hải Toán - Sâm Văn - Huệ Toán - Hằng Toán - Tú MT - Trang(MT) Anh - Chín Toán - Ngọc Hoá - Giang Anh - H.Nam GDCD - Hạnh Anh - Thuỷ Văn - V.Hà Địa - Hòa Sử - Phương Toán - Quý CNghệ - Huyên
  2 Anh - H.Nam Anh - Chín Văn - Trang(V) Thể - Bình(T) Thể - Nam Sinh - Hướng Văn - Huệ Toán - Tú Toán - Hằng Anh - Thuỷ Nhạc - Hoài Sinh - Tuyết MT - Trang(MT) Địa - Hòa GDCD - V.Hà Toán - Quý GDCD - Hạnh CNghệ - Huyên Toán - Ngọc
  3 Toán - Hương(T) Tin - Ái Văn -
   
  Gửi ý kiến